Jednací řád sjezdů Orla župy Sedlákovy

13.03.2016 12:58

§1

Kompetence sjezdů

 1. Kompetence sjezdu Orla župy Sedlákovy jsou určeny paragrafem 25 stanov Orla. Župní sjezd může usneseními zavázat všechny orgány župy.

 

Jednání sjezdů

 

§2

Příprava zasedání

 1. Program zasedání sjezdu, který obsahuje stručné a výstižné značení jednotlivých bodů, připravuje župní předsednictvo. Program zasedání musí vždy obsahovat schválení programu, volbu pracovního předsednictva, návrhové, mandátové komise, zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu. Program sjezdu je rozeslán společně s pozvánkou na sjezd.
 2. Písemné materiály, které mají vliv na projednávání jednotlivých bodů programu, připraví župní předsednictvo. Tyto materiály musí být zaslány starostovi jednoty v dostatečném předstihu, nejpozději však 14 dní před konáním sjezdu, delegáti mají právo hlasováním odmítnout projednávat materiály, které v tomto termínu nebyly zaslány starostovi jednoty.

 

§3

Zahájení jednání

 1. Jednání sjezdu je zahájeno členem pověřeným župním předsednictvem modlitbou nebo duchovním slovem.
 2. Pověřený člen župního předsednictva přednese návrh na složení pracovního předsednictva sjezdu.
 3. Další průběh jednání řídí pracovní předsednictvo. Následuje schválení programu sjezdu, ve výjimečných případech může delegát sjezdu požádat o zařazení dalšího bodu do programu, s takovým doplněním programu musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných delegátů sjezdu.

 

§4

Účast na zasedání

 

 1. Jednání sjezdu je důvěrné a mohou se ho účastnit pouze delegáti sjezdu a předem určení organizační pracovníci a pozvaní hosté, o pozvání hostů rozhoduje župní předsednictvo. Ostatní hosté se mohou sjezdu zúčastnit jen pokud s tím souhlasí 2/3 většina delegátů sjezdu.
 2. Delegát sjezdu nemůže být vyloučen ze zasedání, může být požádán předsedajícím nebo může sám požádat o dočasnou absenci při projednávání bodu, který se týká jeho osoby.
 3. Delegáty sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou ti, kterým toto právo vzniká na základě stanov (župní rada, delegáti zvoleni na členských schůzích jednot). Jednoty oznámí zasláním zápisu z členské schůze jména zvolených delegátů, nejpozději při prezenci sjezdu. Zprávu o počtu delegátů a usnášeníschopnosti sjezdu podává mandátová komise.
 4. Prezenční listina je nedílnou součástí zápisu.

 

§5

Projednávání bodů

 1. Župní předsednictvo při přípravě programu rozhodne způsob projednávání jednotlivých bodů. Sjezd může rozhodnout o omezení délky diskusních příspěvků z časových důvodů a to nadpoloviční většinou, diskuzi k jednotlivým bodům otevírá předsedající po projednání všech předmětných materiálů.
 2. Během projednávání jednotlivých bodů mohou mít delegáti sjezdu faktické poznámky, které musí být stručné a věcné a nesmí mít diskusní charakter
 3. Delegáti sjezdu mohou své návrhy předkládat návrhové komisi a to pouze písemnou formou, takto předložený návrh musí být návrhovou komisí předložen v rámci závěrečného hlasování, ústně po vystoupení předkladatele, předsedající může požádat o písemné předložení návrhu. Návrhy k projednávané věci jsou zejména:
  1. návrh na schválení
  2. návrh na zamítnutí
  3. návrh pozměňovací
  4. návrh na vzetí na vědomí
 4. Delegáti sjezdu se mohou do diskuze hlásit písemně předsedajícímu nebo zdvižením ruky. Přednost mají písemné přihlášky. Návrhová komise předloží na konci zasedání návrh usnesení, které musí být schváleno hlasováním.

 

§6

Hlasování

 1. Sjezd je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů s právem hlasovacím.
 2. K platnému usnesení sjezdu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů sjezdu s právem hlasovacím, nestanoví-li stanovy Orla nebo tento jednací řád jinak.
 3. Hlasování při volbách orgánů Orla se řídí k tomu schváleným volebním řádem. Tyto volby řídí předseda volební komise. Volební řád připravuje župní předsednictvo a je schvalován župním sjezdem Orla.
 4. Obvyklou formou hlasování je hlasování veřejné. Při jednoznačném hlasování může být upuštěno od sčítání hlasů. V opačném případě nebo požádá-li o to některý z delegátů, musí být hlasy sečteny a předsedající po ukončení hlasování oznámí počet hlasů, které byly pro, proti nebo se zdržely. K tajnému hlasování je třeba přikročit, rozhodne-li o tom 2/3 většina delegátů sjezdu. Způsob hlasování volby župních orgánů se řídí volebním řádem.

 

§7

Zápis

 1. Ze sjezdu se pořizuje zápis, kde je uvedeno, kdy a kde se sjezd konal. Zápis dále obsahuje všechny podané návrhy na usnesení a výsledky hlasování.
 2. Zápis ověřují ověřovatelé zápisu, zvolení sjezdem.
 3. Zápis je průkazným materiálem o průběhu a závěrech sjezdu, je uložen na župním sekretariátě Orla župy Sedlákovy a je k dispozici všem delegátům sjezdu nejpozději do 30 dnů od ukončení sjezdu.

 

Schváleno na sjezdu župy Sedlákovy dne 24.4.2015                         

                                                                                                                  Ing. Miluše Macková, v.r.

 

Ke stažení: Jednací řád.doc (95232)