Organizační struktura župy – rok 1930

stránka 1  ( menu kapitoly  - str.: 1 ; 2 )

Posletová léta, s vyvrcholením v roce svatováclavského milenia 1929, vykazují pozoruhodný rozvoj členské základny Orla. Dochází k budování vlastních tělocvičných objektů, venkovních cvičišť a zařízení pro provozování kulturní činnosti. Organizační struktura jednota – okrsek – župa se v daných podmínkách osvědčovala.

Sídlem Brněnské orelské župy Dr. Jana Sedláka byla po přesídlení z původní Nové ulice č. 8/10 župní kancelář na ulici Kobližné 1–3, ve druhém poschodí dveře č. 22, s úřední dobou ve středu a pátek, vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod. V roce 1931 bylo sídlo župy přeloženo na ulici Francouzskou č. 24–36.

Funkcionáři z roku 1931:
• Starosta: Alois Krček, úředník, Šlapanice
• Jednatel: Václav Laichman, obchodní vedoucí
• Pokladník: Josef Doležal, fi nanční ředitel Brno
• Vzdělavatel: P. Ladislav Špolc, kaplan Brno-Zábrdovice
• Náčelník: František Hlaváč, stolař, Šaratice
• Náčelnice: Ludmila Hudečková, Šlapanice
• Zástupce župy v ÚRO je Alois Krček, úředník, Šlapanice

Pro představu

–aktivity okrsků a jednot v župě –1930:

Okrsková cvičení            7
Přednášky 245
Veřejná vystoupení jednot 19
Světelné obrazy 45
Výlety 17
Společné besídky . 55
Pochodová cvičení 33
Žákovské besídky 35
Uzavřené exercicie 19
Dorostenecké besídky 19
Společná sv.přijímání 45
Divadelní představení 285
Členské schůze 260
Loutková divadla 45
Místní rady 525
Zpěvy cvičily                                           3 jednoty


Z župních aktivit, mimo pravidelná zasedání předsednictva, župní rady, osvětového sboru a cvičitelského sboru, jistě stojí za zmínku akce uspořádaná u příležitosti oslavy 60letého jubilea starosty Čsl. Orla – Msgr. Šrámka – štafetový běh po hranicích župy. Běžci v počtu 492 z 38 jednot běželi 118 km dlouhou trať. Dále to byly zdařilé župní závody v Telnici, jichž se zúčastnilo 35 závodníků a 48 závodnic.

Ze společenských akcí organizovala župa zájezd cyklistů k Mohyle míru u Prace, kde pietní vzpomínku na padlé hrdiny bitvy „Tří císařů“ připomněl učitel Bohumil Šťastný.

Krojovaným členstvem se účastnila župa slavnostího otevření českého gymnázia v Hustopečích a stejně tak při vzdávání holdu vlajce republiky 28. října v Brně.

Velkou pozornost věnovala župa vzdělavatelským kurzům – jako byl kurz lehkoatletický v Telnici za účasti 52 mužů a 63 žen.

Obesílány byly pravidelně akce a slavnosti sousedních žup v Břeclavi, Vyškově a Blansku. Ze zahraničních zájezdů jistě za zmínku stojí zájezd do Polska a Jugoslávie.

K 31. 12. 1930 vykazuje župa tyto stavy:
Stav členské základny celkem 5 458
Počet okrsků v župě 7
Počet jednot v župě 53
Počet spolkových domů ve vlastnictví 22
Počet hřišť 20
Počet jevišť 35
Počet praporů 12
Počet vlajek 4
Počet knihoven 25
Počet svazků v knihovnách 4 824

 

Pro představu poměrného zastoupení naší župy mezi župami českými a moravskoslezskými uvádíme přetisk z Orelského kalendáře. Pořadí dle stavu roku 1931 a 1932.

>> větší obrázek