Rekreační pobytová střediska župy

stránka 1  ( menu kapitoly - str.:  1 ; 2 )

HISTORICKÁ STŘEDISKA

Z archivních dokumentů zaznamenáváme zmínky o dvou rekreačních střediscích župy.
 

Chata Heroltice
Ze zprávy na schůzi župní rady 26. listopadu 1937 se dovídámebližší údaje o středisku v tomto znění: „… Župa Dr. Jana Sedláka, jako jediná v Orelstvu, má vlastní chatu u Heroltic, kde přes prázdniny byla naše mládež vedena v duchu národním a orelském. Jak svědčí dopisy na župu, přerostl tento zájem hranice naší župy …“ V roce 1947 se bohužel dovídáme o osudu chaty, která byla ve válečných letech okupanty vykradena a zlikvidována.

 

Chata Jedovnice
Starosta župy br. Alois Krček po svém zvolení v roce 1946 přednáší po II. obnově na župním sjezdu programové prohlášení, z něhož uvádíme pasáž o rekreačním středisku: „… Vybudujeme rekreační středisko pro 100 osob, vybavíme vším, aby rekreace mohla být vedena odborně, účelně, hospodárně. Na březích rybníka, v lesnaté a zdravé krajině obce Jedovnic, vybudujeme nákladem několika set tisíc středisko důstojné župy a plně nahrazující – ba předčící – naše, okupanty zrušené a rozkradené středisko v Herolticích. Budovatelem bude nejen župa, ale všechny jednoty a všechno členstvo.“
Za rok na sjezdu župy 11. května 1947 je ve výroční zprávě konstatováno: „Župní rekreační středisko bude dokonce června v Jedovnicích postaveno, takže od 1. července orelská drobotina ve svém stánku po svém si zanotuje a vlastní metodou bude utužovat své tělo i ducha.“ Jak to po téměř půl století komunistické totality se střediskem dopadlo, si umíme představit.

 

NAŠE SOUČASNÁ STŘEDISKA

Újezd u Černé Hory
Je pobytovým střediskem župy, budovaným jako školicí a rekreační centrum. Jádrem střediska je farní kostel s bývalými hospodářskými objekty, prostorným nádvořím a přilehlými zahradními plochami. Lůžková kapacita pro 30 osob, příslušné provozní a hygienické zázemí zajišťují podmínky jak pro vlastní – orelské užívání – tak i širší společenskou klientelu. Dostupnost z jihomoravského centra umožňuje pohodlné víkendové využití.

Objekt fary s příslušnými hospodářskými budovami a pozemky napovídá, že fara v Újezdě u Černé Hory patřila v II. polovivě 18. století a po celé 19. století k těm bohatším farám na úpatí Boskovické brázdy a podhůří Českomoravské vrchoviny.

Nicméně my se ocitáme v roce 1990, kdy značná částcírkevních objektů podlehla nepřízni doby a zmaru času.Tyto se staly nevyužitelné z hlediska plnění svého poslání.

Tímto se však naskytla možnost využití těchto prostor ideově zpřízněnými organizacemi k smysluplnému využití v plnění jejich programů. Tak se stalo i v tomto případě. Iniciativa k vytvoření podmínek pro získání uvedených objektů do užívání Orlem vzešla od funkcionářů jednoty Husovice, a to br. Jiřího Bárty a Cyrila Boleslava, kteří Rekreační pobytová střediska župy na nabídku tehdejšího duchovního správce P. Vincence Řehoře, rodáka z Vilémova, bez dlouhého váhání přistoupili.

Aktivita husovických nedala na sebe dlouho čekat. Za součinnosti obětavých dobrovolníků byl roku 1991 objekt již připraven přijmout první rekreanty. Po převedení pronájmu z jednoty Husovice na subjekt župy stalo se toto středisko také předmětem fi nančního rozpočtu župy.

Rok co rok docházelo k rekonstrukcím a modernizacím objektu, přilehlých hospodářských budov a volných ploch až do dnešní podoby.

Pobyt v tomto areálu poskytuje návštěvníkům plné uspokojení ke sportovnímu vyžití, vlastivědným vycházkám a k soustředěním rodinného a společenského okruhu.

Dnes počet zájemců přerostl rámec župního využívání a tím zároveň přizpívá naše župa k plnění propagace orelské organizace.

Z titulu nedořešených vazeb charakteru objektu k jeho zařazení do „seznamu památek“, byl pozastaven projekt na obnovení fasády. Ale i k tomu dojde, aby dvě dominanty obce – fara a kostel – staly se důstojnými ve svém okolí.