Sjezdy župy Sedlákovy

V novodobé historii se konají sjezdy každoročně. K pořadatelství se přihlásí sama jednota a v součinnosti s vedením župy organizačně zajišťují průběh sjezdu. Sjezdy v roce 2004 a 2008 byly sjezdy volebními. Pravidelně se schvalují plány činnosti v oblasti sportu a kultury, financování, zprávu podává revizní komise a správci obou župních středisek. Každoročně tělovýchovná rada vyhodnocuje aktivní kolektivy. Pokaždé jednota připravila vynikající podmínky pro zdárný průběh sjezdového jednání a všem za to patří dík. Pro představu uvádíme přehled míst konání sjezdů.

2000 - Brno-Obřany
2001 - Blažovice
2002 - Šlapanice
2003 - Telnice
2004 - Jiříkovice
2005 - Pozořice
2006 - Moutnice
2007 - Jiříkovice
2008 - Pozořice
2009 - Telnice
2010 - Kuřim

Župa Sedlákova je úzce spjata s poutním místem ve Křtinách a delegáti sjezdu v Jiříkovicích dne 27. 3. 2004 vyjádřili podporu stavbě zvonohry, kterou realizuje náš duchovní rádce P. T. Prnka v ambitové části areálu chrámu. Vedení župy uzavírá s farním úřadem Darovací smlouvu, formulující náš fi nanční příspěvek na krytí nákladů akce. Částkou kryje župa poloviční náklady na jeden ze zvonů nesoucích jména Cyrila a Metoděje.

Představitelé jednot, které byly vyhodnoceny na sjezdu v Pozořicích 2008

Župní sjezd - Telnice 2009