Od historie k současnosti

Pozdrav budoucím

Každé výročí nás vede k zamyšlení: Co se podařilo, co mohlo být lepší a co dál. Ohlédneme-li se zpět, můžeme říci: Orel prošel těžkými údobími, ale nezklamal. Splnil poslání, které dostal do vínku. Vychoval celé generace, které byli přínosem pro církev i pro vlast. Historie a svědectví našich předchůdců nás zavazuje nést i nadále orelský prapor.

Zakladatelé dali naší organizaci významný symbolický název: Orel

Orel je zván králem všeho ptactva. Vznáší se ve výšinách. Orel je symbolem evangelisty sv Jana, apoštola. Zaznamenal nám slova svého Mistra: "To je mé přikázání, milujte se navzájem." Co můžeme dát dnešnímu světu, který se ocitá v nejistotě, světu který kritizujeme a na který si stěžujeme ? Nechceme být škarohlídy. Nemůžeme dát světu ani peníze, ani moc, ani majetek. Můžeme však dát lásku. Často slyšíme: Co nám dá společnost ? Spíše se ptejme: Co já dám, udělám pro druhé, pro církev, pro společnost.

Orel má na mysli celého člověka, jak tělo, tak i duši. Ve zdravém těle zdravý duch, ale i naopak. Pohoda, klid, radost v duši člověka se projevuje i navenek. Svatý Jan ještě poznamenává: "Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás." Jak by jednal Ježíš na mém místě ? Jak by jednal, když někoho podezírám, někomu závidím ? Jaký postoj by zaujal, když nedovedu odpustit ? Jak by řešil situaci, kdy si nerozumím v manželství, v rodině ?

Jsme hrdi na minulost Československého Orla. Rád vzpomínám na veřejná cvičení, kterých jsem se zúčastňoval v době I. Republiky. Rád jsem přijal po obnovení Orla pozvání duchovního rádce orelské župy dr. Jana Sedláka. Kéž jsou hrdi i ti, kteří jednou převezmou orelskou štafetu. Počítejme s Boží láskou i s přímluvou Panny Marie.

Všem současným i budoucím z plna srdce žehnám.

P. Tomáš Prnka

duchovní rádce župy Sedlákovy

Úvodní slovo starostky

Vážení přátelé,

držíte v rukou knihu, která přináší srozumitelný pohled na necelé století činnosti jedné z dvaceti tří orelských žup v naší republice. Župy, která se účinně snaží přispět dobrému obrazu Orla.

Ještě než začnete listovat prvními stránkami, dovolte mi, abych zmínila důvody, které daly této publikaci vzniknout.

Asi před čtyřmi léty jsme se na jednom zasedání předsednictva dohodli, že by bylo dobré sesbírat a uceleně archivovat dostupná fakta o vzniku naší župy. Úkolu se ochotně ujal br. František Urbánek a spolu s bývalým sekretářem br. Aloisem Müllerem nashromáždili spoustu historických dat a zajímavostí. Za to jim patří velký dík.

Společnými silami vzniklo dílo, které vám předkládáme. Činíme tak s úctou ke všem těm, kteří jako vůdčí osobnosti byli nositeli orelských ideí a obětavými bojovníky za jejich naplnění. Činíme tak i s úctou ke každému, kdo na na jakémkoliv postu orelské činnosti obětavě přispíval k vydávání svědectví pravdy, poselství víry a nadějí.

Ať je tedy tato kniha ohlédnutím za minulostí, dokumentem růstu a zdrojem informací pro budoucí generace.

Ing. Miluše Macková

starostka župy Sedlákovy