II. obnova Orla

Naše župa po II. obnově Orla

V květnových dnech roku 1945 jsme po krutých letech II. světové války svobodně vydechli a současně nabrali druhý dech k obnově budování všech oblastí společenského života. V orelském světě mnoho znamenalo památné prohlášení úřadujícího místopředsedy Orla br. Františka Leinera, publikované v tisku dne 24. května 1945, kterým vyzývá k obnovení činnosti Orla. Skutečností bylo, že v letech 1923-1939, kdy naše župa dosáhla nejúspěšnějšího rozvoje, byl násilným rozpuštěním Orla umrtven celý její vybudovaný a dobře zaběhnutý aparát ve všech jeho strukturálních vazbách. Uvedené prohlášení zmobilizovalo žijící činovníky naší orelské župy k bezodkladnému vytvoření podmínek pro její rozvoj v nových společenských podmínkách.

Toto úsilí zaznamenáváme v podání Fr. Krejčiříka v článku Ústředního orelského tisku (Orel - 1946 str. 112) pod názvem "Brněnská Sedlákova župa pevným krokem."

I v tomto obnoveném nástupu po roce 1945 bylo dost společensko-politických problémů, s nimž si musel Orel poradit. Mezi ty zásadní patřily snahy aparátu Obce sokolské o povinném sjednocení tělovýchovy a sportu pod jménem Sokol. Pozdější následky této politiky pocítily naše jednoty. Docházelo k zabírání jejich majetku a inventáře.

K těmto iniciativám bylo na sjezdu župy 1946 a 1947 jednoznačně deklarováno záporné stanovisko. Přetiskujeme výňatek ze sjezdové zprávy sekretáře župy bratra Arnošta Ohnoutka:

ODVRÁCENÉ NEBEZPEČÍ
"Po roce 1945 naše jednoty sdružené v Brněnské orelské župě Dra. Jana Sedláka velmi dobře vycítily nebezpečí plynoucí ze sjednocovacích snah. Demaskovaly světlonoše těchto snah a volily cestu jedině správnou - svobodný náboženský život v samostatném, nezávislém katolickém hnutí orelském.

PĚSTOVÁNÍ KATOLICKÝCH ZÁSAD
Museli jsme tak učiniti i přes určité pochybnosti a lítost některých budoucnost nedobře odhadujících příslušníků našeho národa. Žil-li náš národ po tisíciletí katolicky, dále katolickou kulturou vzkvétal, pak musíme mu dáti šiřitele této kultury a pěstitele katolických zásad, které bezesporu jsou a budou pěstovány v orelském hnutí."

Na tomto sjezdovém zasedání bylo také zvoleno předsednictvo v čele se starostou župy bratrem Aloisem Krčkem, dlouholetým a zkušeným činovníkem Orla. Pod jeho vedením byla obnovena organizační struktura župy a plně se rozvinula činnost jednot ve všech okrscích, s cílem navázat na tradice meziválečného období. Ke změně ve skladbě okrsků došlo již 28. 3. 1932. Okrsek č. I byl z důvodu početního stavu a teritoriální lokalizace jednot rozdělen na dva. Tím byl počet okrsků zvýšen z původních VII na VIII. Že se do obnovy všichni Orlové župy "opřeli", svědčí zprávy jednotlivých sekcí župy na zmíněném sjezdu 11. května 1947.


Přetiskujeme pro paměť župy doslovné znění zprávy náčelníka župy na sjezdu. Tato stať dává nahlédnout na široký záběr a vysoký stupeň župního řízení tělovýchovné oblasti v období II. obnovy Orla.

"Před rokem jsem byl postaven v čelo župy jako župní náčelník. Můj předchůdce v této funkci br. Hlaváč pro velké zaneprázdnění vzdal se náčelnictví, zůstal však členem župního cvičitelského sboru, kde plně uplatňuje, pokud mu to čas dovolí, své zkušenosti.

Nově zvolený cvičitelský sbor vzal si za úkol vyškoliti si pro jednoty zdatné vedoucí a cvičitele a pořádal župní školy základní tělovýchovy. Pořádány byly ve 4 střediscích a to v Brně (pro I. a II. okrsek), ve Tvarožné (pro III. a IV. okrsek), v Žatčanech (pro V. a VI. Okrsek) a v Žabčicích (pro VII. a VIII. okrsek).
Tyto školy neobeslaly: Křtiny, Bukovina, Bukovinka, Podolí, Kobylnice, Sokolnice, Hostěrádky a Lovčičky.

Školení cvičitelů bude na programu činnosti cvičitelského sboru župy každým rokem, poněvadž víme, že toto jest hlavní, co jednoty k zdárnému rozvinutí činnosti potřebují.

Po ústředním kurzu národních tanců v dubnu 1946 v Mutěnicích byly konány 2 župní kurzy, a to 5. května 1946 v Obřanech a 19. května v Žatčanech. Účast na obou kurzech byla četná, zvláště v Žatčanech bylo 120 účastníků. Tyto kurzy znamenaly určitý přínos do orelské tělovýchovy a zpestřily tak mnohá veřejná
vystoupení jednot.

Vedoucím lehké atletiky v župě byl v r. 1946 br. Fr. Krejčiřík ze Žatčan. Prvním závodem v r. 1946 byl tzv. Memoriál br. Dvořáka, který pořádala jednota Brno III. - župa Sušilova a pozvala závodníky z naší župy. Závodu se zúčastnilo z naší župy 15 mužů a 24 dorostenců. Dorostenci z jednot Žatčan a Tuřan obsadili prvá 2 místa. Na našich prvních župních atletických závodech po obnovení činnosti, které se konaly 23. června 1946, vyšla vítězně z 31 soutěžících a z 11 jednot jednota Žatčany.

Pořadí jednot v závodech mužů:
1. Žatčany 50 bodů
2. Obce-Ochoz 22 bodů
3. Prace 18 bodů
- v závodech dorostenců starších:
1. Žatčany 34 bodů
2. Šlapanice 23 bodů
3. Tuřany 15 ½ bodu
- v trojboji mladších dorostenců:
1. Tuřany
2. Žatčany
3. Měnín
Výsledky vítězů jednotlivých disciplín:
100 m čas 11,9 vt. Ing. Fr. Bednář, Maloměřice
400 m 62,03 J. Blažek, Žatčany
600 m 2,14 min. J. Kelbl, Hrušovany
3 000 m 10,15,6 min. J. Blažek, Žatčany
výška 161 cm Ferd. Plch, Obce-Ochoz
délka 581 cm Boh. Sýkora, Žatčany
tyč 317 cm Gabr. Lauterbach, Žatčany
koule 11,27 m Václav Pochop, Prace
disk 36,48 m Václav Pochop, Prace
oštěp 39,31 m J. Chmelík, Žatčany

Mistrovství Čsl. Orla v lehké atletice, které se konalo ve dnech 5. a 6. července 1946, zúčastnilo se z naší župy 10 mužů, 9 dorostenců starších a 3 dorostenci mladší. Krásného úspěchu dosáhli dorostenci starší, kteří se umístili na I. místě a získali 106 bodů. Mladší dorostenci byli druzí se získanými 51 body a muži obsadili III. místo se 42 body.

Lehkoatletických závodů tzv. Svatováclavských her v Přerově ve dnech 27. a 28. září 1946 se z naší župy zúčastnili dorostenci z jednot Žatčan, Šlapanic a Tuřan. Pěkného úspěchu dosáhli dorostenci ze Žatčan a ze Šlapanic, kteří obsadili v závodech dorostenců prvá místa.

Župního mistrovství v odbíjené účastnili se vítězové závodů v okrscích. Bylo konáno 29. června 1946 na hřišti v Obřanech za účasti 6 družstev. Okrsek VI. A VIII. závody neobeslaly.Titul mistra župy v odbíjené získalo družstvo jednoty Pozořice (III. okrsek).

Konečné pořadí:
1. Pozořice
2. Tuřany
3. Líšeň
4. Husovice

Župním vedoucím nářadí byl v roce 1946 br. Jan Bébar ze Židenic. Byly vypsány nářaďové závody v neděli 15. prosince 1946 v Husovicích. Celková účast na závodech byla 41 závodníků. Z toho 20 mužů a 21 dorostenců.

Závody obsahovaly tyto disciplíny:
- povinná sestava na hrazdě
- povinná sestava na bradlech
- přeskok přes koně na šíř
- šplh na laně
- pořadová cvičení
- pro muže povinná sestava na kruzích

Bodována byla družstva jednot a jednotlivci s těmito výsledky:

Pořadí družstev dorostenců:
1. Tuřany 293 ½ bodu
2. Husovice 288 ¼ bodu
3. Vranovice 278 ¼ bodu
4. Šlapanice 277 bodů
Pořadí družstev mužů:
1. Tuřany-Líšeň 285 ¾ bodu
2. Pozořice 283 ¼ bodu
3. Chrlice 279 ¼ bodu
Pořadí jednotlivců - dorost:
1. Bárta Oldřich, Tuřany a Novotný Fr., Husovice oba 98 ½ bodu
2. Černý J., Tuřany 97 ¾ bodu
3. Bárta Rud., Tuřany 97 ½ bodu
4. Soukup Vil., Vranovice 96 ¾ bodu
5. Svoboda Ad., Husovice 95 ¾ bodu
Pořadí jednotlivců - muži:
1. Šmerda Jan, Pozořice 97 ½ bodu
2. Dofek Jaroslav, Vranovce 97 bodů
3. Klimeš Josef, Vranovice 96 ¾ bodu
4. Drbal K., Líšeň a Fiala Mir., Tuřany oba 96 ¼ bodu
5. Šedý Jaroslav, Líšeň a Hadíček J., Tuřany oba 96 bodů

Vítězná družstva a jednotlivci obdrželi vkusné upomínkové ceny. Za vedení br. Bébara bylo svoláváno k pravidelným nácvikům župní družstvo nářaďovců. Byla to jednak příprava na chystanou župní akademii a pak příprava na ústřední vyhledávací závody na nářadí. Pro závod ve vyšším oddělení byli připravováni tito bratři: Bednář, Kuchař, Kokeš, Novák, Mazálek.

Pro závod střed. oddílu tito bratři: J. Šmeda Pozořice, Blahák Al. a Jiří Galle Tvarožná, Mir. Fiala Tuřany, Tesař V. Šitbořice, Jo Václavík a Josef Dofek Vranovice.

Spoléháme se na tyto bratry nářaďovce a doufáme, že naše naděje
nezklamou a svými výkony se zařadí mezi nejlepší v Čsl. Orlu Frekventanty kurzu výchovy v přírodě pro muže byli bratři: Gabriel Lauterbach ze Žatčan a Jan Kaluža z Pozořic.

Veřejná vystoupení tělocvičná konaly v r. 1946 tyto jednoty:

VIII. okrsek - Uherčice, Křepice, Nosislav, Přibice, Vranovice
V. okrsek - Měnín
VI. okrsek - Šitbořice

Slavnosti národopisné konaly jednoty: Pozořice, Obce-Ochoz, Šlapanice, Žatčany.

Župní cvičitelské sbory připravily na zimní měsíce program župní akademie. Byla pořádána v Žabčicích, Tuřanech, Tvarožné.

Hodnocena byla jako zdařilá a dobré úrovně. Ke zdárné činnosti cvičitelského sboru župy musí se zapojiti i okrskové cvičitelské sbory a to všech okrsků, neboť práce bude zvláště v době před sletem velice mnoho. Jen spojeným úsilím tyto úkoly úspěšně zdoláme.

Hodnotíme-li činnost jednot podle účasti na různých župních závodech (v lehké atletice, odbíjené a nářadí) podle způsobu, kterého užívá Náčelnická rada mužů, obdržíme toto pořadí jednot:

jednota hodnocení
1. Tuřany 103 body
2. Žatčany 90 bodů
3. Pozořice 70 bodů
4. Líšeň 53 body
5. Vranovice 41 bod
6. Husovice 35 ½ bodu
7. Prace 33 body
8. Šlapanice 32 ½ bodu
9. Obce-Ochoz 22 bodů
10. Měnín 11 ½ bodu

Uzavírám zprávu náčelnickou za rok 1946. Byl to přehled naší práce v uplynulém roce a dodávám: Nebyli jsme vždycky s výsledky svých podniků plně spokojeni. Mnohé nutno v budoucnu zlepšit a lépe připravit. Víme dobře, kde jsou ještě slabiny, a ty musíme společným úsilím odstraňovat.

Příštímu podnikání a snahám - jak cvičitelského sboru župního, tak i všem jednotám župy, přeji hojnost úspěchů a naše orelské
Bože zdař!"

K tomuto vyhodnocení činnosti náčelníkem župy br. Fr. Dofkem přetiskujeme původní tabulku organizační struktury župy se stavem členské základny.

Úspěšný rozvoj župy deklarovaný na sjezdu 1947 byl přerušen v následujícím roce netušenými změnami v naší zemi. Únorovými událostmi v roce 1948 byl zahájen systematický boj ústředních orgánů komunistické strany proti organizaci Orla.


Prvním násilným opatřením bylo sjednocení tělovýchovy v Sokole. Stalo se tak 28. března 1948. Orel se však z principu do sjednocené tělovýchovy nezapojil.

A právě nezájem Orla se stal signálem k jeho pronásledování s totalitním zákazem činnosti. Jak se to projevovalo v jednotách naší župy, otiskujeme pro paměť na těchto stránkách.

Varianta násilných postupů se týká jednoty naší župy v Žatčanech-Třebomyslicích.

1948-1949

Oznámení o zastavení činnosti Orla a předání administrativy a inventáře sokolským jednotám.

1950-1952

Rozpouštění katolických organizací jako vlastníků Spolkových domů, Katolických domů, Lidových domů a Orloven.


1952-1954

Převádění uvedených nemovitostí do vlastnictví státu.

Těmito dnes neuvěřitelnými metodami totalitní moci uzavíráme kapitolu II. obnovy ORLA v župě Sedlákově. Na dobu smutně dlouhou - do roku 1990. Ale ani těmito zásahy nebyla orelská myšlenka vyrvána ze srdcí členů. Orel přežil ...

K závěrečnému pohledu na naši historii ve II. etapě obnovy je ještě vhodné uvést stav nemovitostí, které byly užívány jednotami župy k roku 1948. Župní statistika vykazuje k tomuto datu 50 jednot v osmi okrscích.