II. obnova Orla

strana 1  ( menu kapitoly - str.: 1 ; 2 ; 3 ; 4 )

Naše župa po II. obnově Orla

V květnových dnech roku 1945 jsme po krutých letech II. světové války svobodně vydechli a současně nabrali druhý dech k obnově budování všech oblastí společenského života. V orelském světě mnoho znamenalo památné prohlášení úřadujícího místopředsedy Orla br. Františka Leinera, publikované v tisku dne 24. května 1945, kterým vyzývá k obnovení činnosti Orla. Skutečností bylo, že v letech 1923–1939, kdy naše župa dosáhla nejúspěšnějšího rozvoje, byl násilným rozpuštěním Orla umrtven celý její vybudovaný a dobře zaběhnutý aparát ve všech jeho strukturálních vazbách. Uvedené prohlášení zmobilizovalo žijící činovníky naší orelské župy k bezodkladnému vytvoření podmínek pro její rozvoj v nových společenských podmínkách.

Toto úsilí zaznamenáváme v podání Fr. Krejčiříka v článku Ústředního orelského tisku (Orel – 1946 str. 112) pod názvem „Brněnská Sedlákova župa pevným krokem.“

I v tomto obnoveném nástupu po roce 1945 bylo dost společensko-politických problémů, s nimž si musel Orel poradit. Mezi ty zásadní patřily snahy aparátu Obce sokolské o povinném sjednocení tělovýchovy a sportu pod jménem Sokol. Pozdější následky této politiky pocítily naše jednoty. Docházelo k zabírání jejich majetku a inventáře.

K těmto iniciativám bylo na sjezdu župy 1946 a 1947 jednoznačně deklarováno záporné stanovisko. Přetiskujeme výňatek ze sjezdové zprávy sekretáře župy bratra Arnošta Ohnoutka:

ODVRÁCENÉ NEBEZPEČÍ
„Po roce 1945 naše jednoty sdružené v Brněnské orelské župě Dra. Jana Sedláka velmi dobře vycítily nebezpečí plynoucí ze sjednocovacích snah. Demaskovaly světlonoše těchto snah a volily cestu jedině správnou – svobodný náboženský život v samostatném, nezávislém katolickém hnutí orelském.

PĚSTOVÁNÍ KATOLICKÝCH ZÁSAD
Museli jsme tak učiniti i přes určité pochybnosti a lítost některých budoucnost nedobře odhadujících příslušníků našeho národa. Žil-li náš národ po tisíciletí katolicky, dále katolickou kulturou vzkvétal, pak musíme mu dáti šiřitele této kultury a pěstitele katolických zásad, které bezesporu jsou a budou pěstovány v orelském hnutí.“

Na tomto sjezdovém zasedání bylo také zvoleno předsednictvo v čele se starostou župy bratrem Aloisem Krčkem, dlouholetým a zkušeným činovníkem Orla. Pod jeho vedením byla obnovena organizační struktura župy a plně se rozvinula činnost jednot ve všech okrscích, s cílem navázat na tradice meziválečného období. Ke změně ve skladbě okrsků došlo již 28. 3. 1932. Okrsek č. I byl z důvodu početního stavu a teritoriální lokalizace jednot rozdělen na dva. Tím byl počet okrsků zvýšen z původních VII na VIII. Že se do obnovy všichni Orlové župy „opřeli“, svědčí zprávy jednotlivých sekcí župy na zmíněném sjezdu 11. května 1947.

>> větší obrázek