Jak jsme znovu začínali

Záměr třetí obnovy Orla - po zhroucení komunistického diktátorského režimu v listopadových dnech 1989 - začal, bez dlouhého váhání bývalých funkcionářů Orla, nabývat konkrétních forem. Je zaznamenána jejich schůzka 13. července 1989, na níž byl postup obnovy formulován a v závěru stvrzen na Manifestačním sjezdu Čs. Orla 30. června 1990 v Brně.

Mezitím se rychle začaly obnovovat jednoty a ustavovat župní orgány. Bývalí funkcionáři naší župy se k tomuto aktu sešli dne 26. 9. 1990 v zasedací místnosti ČSL v brněnském Typosu na ulici Jezuitské č. 7. V úvodu tohoto zasedání vystoupil ústřední tajemník Orla br. A. Večeřa s rozborem organizačních záležitostí souvisejících s obnovou Orla.

Po diskuzi bylo přistoupeno k volbě župní rady, tehdejšího výkonného orgánu župy. Výsledky voleb pro autentičnost uvádíme v přetisku zápisu z ustavujícího zasedání.

Následně byla dne 3. 10. 1990 na Ústředí Orla naše župa registrována. Při zahájení činnosti rady bylo v župě registrováno 5 jednot: Tuřany, Pozořice, Moutnice, Žatčany a Líšeň.

Jako hlavní náplň práce si stanovila rada tyto úkoly:
- usilovat o obnovení činnosti ve všech jednotách župy
- navázat kontakt s bývalými funkcionáři jednot v obcích
- pomáhat jednotám při uplatňování nároků na vrácení Orloven a Katolických domů

Zvolený starosta župy br. Josef Novotný svolal do konce roku1990 ještě 2 zasedání župní rady 7. 11. 1990 a 19. 12. 1990. Jejich hlavním programem byl situační rozbor stavu obnovy činnosti v jednotách. Starosta byl za župu delegován do ÚR Orla.

Na čtvrtém zasedání župní rady 20. 2. 1991 je již oznámeno, že v župě Sedlákově je již řádně registrováno 14 jednot: Žatčany, Moutnice, Sokolnice,Hrušovany, Pozořice, Šitbořice, Blažovice, Telnice, Tuřany, Obřany, Újezd u Brna, Líšeň, Vel. Němčice a Borkovany.

Tato skutečnost již umožňovala rozvinout plán činnosti župy do konkrétních podob. Začínají se vést rozpravy o župních pobytových střediscích. Do plánu práce na I. pololetí je začleněno organizování Mariánské štafety po jednotách župy, a to v květnových dnech. Po zpracování podrobného harmonogramu štafety byl na 5. zasedání ŽR 20. 3. 1991 stanoven konkretní termín konání, a to 11. květen 1991. Tento den se stal historický tím, že byl založen I. ročník Mariánské štafety.

K župnímu sjezdu, který se konal 13. února 1993, má naše župa celkem 22 zaregistrovaných jednot. Ve zprávě za roky 1990 až 1992 zaznamenáváme již zmíněnou rozvíjející se součinnost župy a jednot v širších okruzích činnosti.

Ze záznamu z tohoto zasedání uvádíme jen několik akcí:
- zajištění cvičitelského kurzu v Brně
- Mariánská štafeta v květnu 1991
- župní orelská pouť v Těšanech
- podíl na organizaci orelské poutě na Sv. Hostýně 1991
- župní atletický trojboj žactva v Židlochovicích

- Mariánská štafeta v květnu 1992
- atletický trojboj - ústřední kolo ve Šlapanicích
- finanční pomoc při vybavování jednot nářadím
- aktivní účast při organizaci X. sjezdu Orla v Brně
- organizační zajištění cvičitelského kurzu 1993 v Brně
- podzimní atletický trojboj v Židlochovicích 1992

Z posledního zasedání župní rady v roce 1992 je upřesněn vztah k župním střediskům s konstatováním:
"Je pokračováno v úpravách školicího a rekreačního střediska z župy v Újezdě u Černé Hory. Kontaktní adresa na vedoucího střediska: Cyril Boleslav - Brno, Zemědělská 80."

"V letním rekreačním středisku v Bukovině budou prováděny úpravy a výstavba sociálního zařízení. Požadavky na pronájem střediska soustředí br. Klement Dudák."

Rozvoj těchto středisek následuje v samostatných pojednáních.

Jedním z hlavních programů zmíněného sjezdu župy byla volba nové župní rady. K tomuto bodu je poznamenáno, že starostovi župy podali rezignaci tito dosavadní členové: Josef Buchta, Josef Sedláček, Josef Novotný.

Župní rada byla zvolena v tomto složení: 

starosta Bárta Jiří
místostarosta Šmerda Jan
pokladník Buchtová M.
sekretář Dvořák Jan
předseda TVR Kaláb Mil.
KVR Urbánek Fr.
EHR Sýkora Jiří
člen rady Boleslav C.
RK Hemala Jan

Po rezignaci sestry M. Buchtové v květnu 1993, v červnu 1993 Ing. J. Hemaly, dále po resignaci J. Sýkory a J. Dvořáka v roce 1994, doznala sestava župní rady těchto změn:

sekretář Urbánek Frant.
pokladní Sokolovová L.
ved. EHR a župní kanceláře Müller Alois
ved. KVR Dudák Klement
ved. RK Buchta Pavel

V pracovních programech zasedání župní rady po třetí obnově Orla zaznamenáváme záměry zmapování majetku jednot župy s cílem vytvoření podmínek pro jeho restituci.

Výsledek tohoto průzkumu uvádíme v původním znění, i když některá zjištění nejsou nejpřesnější:

Zpráva o obnovení činnosti jednot Čs. Orla a stavu jejich majetku v Sedlákově župě ke dni 10. 11. 1990:

Bílovice - Jednota není dosud ustavena, bude v nejbližší době. Majetek není žádný.
Blažovice - O obnovení jednoty se jedná. Bude ustavena v nejkratší době. Z Katolického domu a z hřiště byl postaven velký kulturní dům: školka, vývařovna a jídelna v akci "Z". Jedná se o navrácení.
Blučina - Jednota není ustavena. Je malý zájem. Majetek - Orlovna - je v užívání RaJ. Není vyjasněno.
Borkovany - Jednota není ustavena - zájem zatím malý. Majetek není zjištěn. Zřejmě bude Orlovna.
Bošovice - Dosud nebyl navázán kontakt.
Brno-Husovice - Jednota není dosud ustavena. Bude v co nejkratší době. Majetek - Katolický dům - je v řešení, shromažďuje se materiál o vlastnictví. Je předpoklad, že do konce roku bude požádáno o navrácení.
Brno-Líšeň - Jednota ustavena a začíná pravidelná činnost. Majetek - Orlovna - schválená registrace FMV. Jedná se o navrácení se Správou městských kin.
Brno-Maloměřice - Jednota není ustavena pro malý zájem. Majetek není.
Brno-Obřany - Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Katolický dům - registrace FMV, jedná se o navrácení.

Brno-Slatina - Jednota není ustavena. Malý zájem. Majetek nebyl žádný.
Brno-Tuřany - Jednota ustavena jako první v župě (s jednotou Pozořice). Majetek - Katolický dům - v používání Čs. Orla. Požádáno o navrácení včetně registrace na FMV.
Brno-Židenice - Jednota není ustavena. Bude v co nejkratší době.
Diváky - Jednota není ustavena. Malý zájem. Majetek není žádný.
Holubice - Dosud nebyl navázán kontakt.
Hostěrádky - Dosud nebyl navázán kontakt.
Hrušovany - Jednota není obnovena, bude v nejkratší době. Majetek - Orlovna - značně zdevastovaný. Dosavadní uživatelé MNV a JZD se předběžně
dohodli o navrácení.
Chrlice - Jednota není dosud ustavena, pravděpodobně se připojí k Tuřanům. Majetek - Orlovna - byla v roce 1948 zbourána. Problematika se řeší.
Jiříkovice - Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Katolický dům - požádáno o registraci u FMV.
Kobylnice - Jednota není ustavena. Malý zájem. Majetek nebyl žádný.
Kovalovice - Jednota není dosud ustavena, pravděpodobně se připojí k Pozořicím. Majetek - Orlovna - s jevištěm není vyjasněn.
Křepice - Jednota není dosud ustavena. Je malý zájem. Majetek není žádný.
Křtiny - Jednota v minulosti nečinná. Dosud nenavázán kontakt.
Lovčičky - Dosud nenavázán kontakt.
Měnín - Jednota není dosud ustavena. Je předpoklad, že může být obnovena. Majetek v minulosti nebyl žádný.
Mokrá - Jednota není ustavena, zájem je malý. Majetek není vyjasněn. Zřejmě nebyl.
Moutnice - Jednota je ustavena, velmi dobře činná. Majetek - Orlovna - v užívání, jedná se o registraci u FMV a o navrácení.
Nesvačilka - Jednota není ustavena, je malý zájem. Majetek nebyl.
Nikolčice - Jednota není ustavena, zájem je malý. Majetek nebyl.
Nosislav - Jednota není ustavena, zájem velmi malý.Nutno provést nový průzkum a nábor. Majetek - Katolický dům - v užívání MNV jako kanceláře. Žádáno o navrácení a registraci u FMV.
Ochoz u Brna - Jednota není dosud ustavena. Je možnost ustavení v nejkratší době. Majetek - Orlovna - v užívání Orla, jedná se o navrácení a registraci u FMV.
Otnice - Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Orlovna - jedná se o navrácení a registraci u FMV.
Podolí - Jednota v minulosti něčinná. Provést průzkum.
Bukovinka - Jednota v minulosti nečinná.
Bukovina - Jednota v minulosti něčinná.
Pozořice - Jednota ustavena, velmi aktivní v práci s mládeží. Majetek - Orlovna - v užívání. Jedná se navrácení a registraci u FMV.
Prace - Jednota není ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Orlovna - jedná se navrácení a registraci u FMV.
Přibice - Jednota není ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Spolkový dům, Orlovna - v dobrém stavu. Je nutné požádat o navrácení a registraci u FMV.
Sokolnice - Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Katolický dům - není dořešen, používá MNV a JZD, je nutné požádat o navrácení a registraci u FMV.
Šaratice - Dosud nenavázán kontakt.
Šitbořice - Jednota není dosud ustavena, bude ustavena v nejkratší době. Majetek - Orlovna - jedná se o navrácení o registraci u FMV. Nutno dořešit.
Šlapanice - Jednota není dosud ustavena, bude ustavena v nejkratší době. Majetek - Orlovna - žádost o registraci na FMV a o navrácení. Nutno dořešit.
Telnice - Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek - Orlovna - dosud není ustaven spolek pro údržbu Orlovny, nutno urychleně dořešit.
Těšany - Jednota není dosud ustavena, bude v co nejkratší době. Majetek - Orlovna - jako nadační dům, používán jako hasičská zbrojnice. Nutno celou problematiku dořešit náhradní budovou.
Tvarožná - Jednota není dosud ustavena, zájem je malý. Majetek - Spolkový dům - Kosmák - převzal Sokol. Je nutno dořešit celou problematiku včetně navrácení.
Uherčice - Jednota není dosud ustavena, zájem je malý. Majetek - Spolkový dům - Orlovna - je ve velmi špatném stavu. Není zájem o navrácení. Nutno
dořešit (urychleně).

Takto je tedy vyhodnocen stav majetku jednot naší župy, po téměř půl století nedobrovolného přerušení činnosti Orla.

Po abdikaci starosty župy br. Josefa Novotného, který zvolením povýšil na starostu Čs. Orla, nastoupil na jeho místo Jiří Bárta - člen jednoty Brno-Husovice.

Pod jeho starostováním byla župní rada vedena těmito prioritními záměry:
Na úseku organizačním:
- navázat na osvědčené tradice župy z dob jejího největšího rozvoje a aktualizovat je do nových společenských podmínek
- pokračovat jak na započatých pracích dostavby rekreačního střediska v Bukovině, tak i na modernizaci školicího-pobytového střediska v Újezdě u Černé Hory
- obnovit a ověřit reálnost okrskové struktury v župě v nových pomínkách
- věnovat pozornost restitucím majetku jednot župy
- zaměřit se na možnost získání vhodného sídla župy
- ustavit základní odborné rady župy a vytvořit podmínky pro jejich účinnou spolupráci s jednotami
1. rada tělovýchovná - TVR
2. rada kulturně výchovná - KVR
3. rada ekonomicko-hospodářská - EHR
Na úseku ideově výchovném:
- vyhledat a ustavit vhodného duchovního rádce župy
- zavést do tradičních akcí župy Mariánskou štafetu a pořádání župní poutě ve Křtinách
- ustavit klub katolického studentstva župy
- ustavit župní klub důchodců
Na úseku sportovní činnosti:
- urychlit rozvoj sportovní činnosti v jednotách, které v prvních letech třetí obnovy se pochopitelně zaměřovaly ve svých aktivitách více na činnost osvětovou a kulturní
.

V roce 1994 připravila župní rada návrh na rozčlenění župy do pěti okrsků:

I. okrsek Brno-Židenice - Bukovina, Ochoz u Brna, Brno-Líšeň, Brno-Husovice, Brno-Židenice, Brno-Obřany

II.okrsek Šlapanice - Pozořice, Šlapanice, Jiříkovice, Blažovice, Tuřany

III. okrsek Žatčany - Sokolnice, Telnice, Měnín, Bošovice, Újezd u Brna, Žatčany

IV. okrsek Moutnice - Těšany, Moutnice, Borkovany, Šitbořice, Blučina

V. okrsek Hrušovany - Velké Němčice, Žabčice, Vranovice, Přibice, Hrušovany


Starostové sídla okrsku se stali současně členy župní rady. Měli za úkol svolávat jednoty svého okrsku k poradám, k organizování vhodných okrskových akcí a předávání informací s požadovanými doklady na župní kancelář.


K závěru této stati musíme podotknout, že se v budoucích létech tento systém neosvědčil. Doba vyvolávala nové formy činnosti.