Jak jsme znovu začínali

stránka 1  (menu kapitoly - str.:  1 ; 2  )

Záměr třetí obnovy Orla – po zhroucení komunistického diktátorského režimu v listopadových dnech 1989 – začal, bez dlouhého váhání bývalých funkcionářů Orla, nabývat konkrétních forem. Je zaznamenána jejich schůzka 13. července 1989, na níž byl postup obnovy formulován a v závěru stvrzen na Manifestačním sjezdu Čs. Orla 30. června 1990 v Brně.

Mezitím se rychle začaly obnovovat jednoty a ustavovat župní orgány. Bývalí funkcionáři naší župy se k tomuto aktu sešli dne 26. 9. 1990 v zasedací místnosti ČSL v brněnském Typosu na ulici Jezuitské č. 7. V úvodu tohoto zasedání vystoupil ústřední tajemník Orla br. A. Večeřa s rozborem organizačních záležitostí souvisejících s obnovou Orla.

Po diskuzi bylo přistoupeno k volbě župní rady, tehdejšího výkonného orgánu župy. Výsledky voleb pro autentičnost uvádíme v přetisku zápisu z ustavujícího zasedání.

Následně byla dne 3. 10. 1990 na Ústředí Orla naše župa registrována. Při zahájení činnosti rady bylo v župě registrováno 5 jednot: Tuřany, Pozořice, Moutnice, Žatčany a Líšeň.

Jako hlavní náplň práce si stanovila rada tyto úkoly:
– usilovat o obnovení činnosti ve všech jednotách župy
– navázat kontakt s bývalými funkcionáři jednot v obcích
– pomáhat jednotám při uplatňování nároků na vrácení Orloven a Katolických domů

Zvolený starosta župy br. Josef Novotný svolal do konce roku1990 ještě 2 zasedání župní rady 7. 11. 1990 a 19. 12. 1990. Jejich hlavním programem byl situační rozbor stavu obnovy činnosti v jednotách. Starosta byl za župu delegován do ÚR Orla.

Na čtvrtém zasedání župní rady 20. 2. 1991 je již oznámeno, že v župě Sedlákově je již řádně registrováno 14 jednot: Žatčany, Moutnice, Sokolnice,Hrušovany, Pozořice, Šitbořice, Blažovice, Telnice, Tuřany, Obřany, Újezd u Brna, Líšeň, Vel. Němčice a Borkovany.

Tato skutečnost již umožňovala rozvinout plán činnosti župy do konkrétních podob. Začínají se vést rozpravy o župních pobytových střediscích. Do plánu práce na I. pololetí je začleněno organizování Mariánské štafety po jednotách župy, a to v květnových dnech. Po zpracování podrobného harmonogramu štafety byl na 5. zasedání ŽR 20. 3. 1991 stanoven konkretní termín konání, a to 11. květen 1991. Tento den se stal historický tím, že byl založen I. ročník Mariánské štafety.

K župnímu sjezdu, který se konal 13. února 1993, má naše župa celkem 22 zaregistrovaných jednot. Ve zprávě za roky 1990 až 1992 zaznamenáváme již zmíněnou rozvíjející se součinnost župy a jednot v širších okruzích činnosti.

Ze záznamu z tohoto zasedání uvádíme jen několik akcí:
– zajištění cvičitelského kurzu v Brně
– Mariánská štafeta v květnu 1991
– župní orelská pouť v Těšanech
– podíl na organizaci orelské poutě na Sv. Hostýně 1991
– župní atletický trojboj žactva v Židlochovicích

– Mariánská štafeta v květnu 1992
– atletický trojboj – ústřední kolo ve Šlapanicích
– fi nanční pomoc při vybavování jednot nářadím
– aktivní účast při organizaci X. sjezdu Orla v Brně
– organizační zajištění cvičitelského kurzu 1993 v Brně
– podzimní atletický trojboj v Židlochovicích 1992

Z posledního zasedání župní rady v roce 1992 je upřesněn vztah k župním střediskům s konstatováním:
„Je pokračováno v úpravách školicího a rekreačního střediska z župy v Újezdě u Černé Hory. Kontaktní adresa na vedoucího střediska: Cyril Boleslav – Brno, Zemědělská 80.“

 

„V letním rekreačním středisku v Bukovině budou prováděny úpravy a výstavba sociálního zařízení. Požadavky na pronájem střediska soustředí br. Klement Dudák.“

Rozvoj těchto středisek následuje v samostatných pojednáních.

Jedním z hlavních programů zmíněného sjezdu župy byla volba nové župní rady. K tomuto bodu je poznamenáno, že starostovi župy podali rezignaci tito dosavadní členové: Josef Buchta, Josef Sedláček, Josef Novotný.

Župní rada byla zvolena v tomto složení:
starosta . . . . . . ... . Bárta Jiří
předseda TVR . .... Kaláb Mil.
místostarosta . .... . Šmerda Jan
KVR . . . . . . . . .... . Urbánek Fr.
sekretář . . . . . ... . . Dvořák Jan
EHR . . . . . . . . .... . Sýkora Jiří
pokladník . . . . . .... Buchtová M.
RK . . . . . . . . . .... . Hemala Jan
člen rady . . . . .... . Boleslav C.

Po rezignaci sestry M. Buchtové v květnu 1993, v červnu 1993 Ing. J. Hemaly, dále po resignaci J. Sýkory a J. Dvořáka v roce 1994, doznala sestava župní rady těchto změn:
sekretář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbánek František
pokladní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovová L.
ved. EHR a župní kanceláře . . . Müller Alois
ved. KVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dudák Klement
ved. RK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchta Pavel