Jmenovitá skladba jednot v okrscích. Struktura členské základny - 1930

Organizační struktura župy - rok 1930

Posletová léta, s vyvrcholením v roce svatováclavského milenia 1929, vykazují pozoruhodný rozvoj členské základny Orla. Dochází k budování vlastních tělocvičných objektů, venkovních cvičišť a zařízení pro provozování kulturní činnosti. Organizační struktura jednota - okrsek - župa se v daných podmínkách osvědčovala.

Sídlem Brněnské orelské župy Dr. Jana Sedláka byla po přesídlení z původní Nové ulice č. 8/10 župní kancelář na ulici Kobližné 1-3, ve druhém poschodí dveře č. 22, s úřední dobou ve středu a pátek, vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod. V roce 1931 bylo sídlo župy přeloženo na ulici Francouzskou č. 24-36.

Funkcionáři z roku 1931:
• Starosta: Alois Krček, úředník, Šlapanice
• Jednatel: Václav Laichman, obchodní vedoucí
• Pokladník: Josef Doležal, fi nanční ředitel Brno
• Vzdělavatel: P. Ladislav Špolc, kaplan Brno-Zábrdovice
• Náčelník: František Hlaváč, stolař, Šaratice
• Náčelnice: Ludmila Hudečková, Šlapanice
• Zástupce župy v ÚRO je Alois Krček, úředník, Šlapanice

Pro představu

-aktivity okrsků a jednot v župě -1930:

Okrsková cvičení                            7
Přednášky                                   245
Veřejná vystoupení jednot            19
Světelné obrazy                            45
Výlety                                             17
Společné besídky .                       55
Pochodová cvičení                       33
Žákovské besídky                        35
Uzavřené exercicie                       19
Dorostenecké besídky                 19
Společná sv.přijímání                   45
Divadelní představení                285
Členské schůze                          260
Loutková divadla                          45
Místní rady                                  525
Zpěvy cvičily 3 jednoty


Z župních aktivit, mimo pravidelná zasedání předsednictva, župní rady, osvětového sboru a cvičitelského sboru, jistě stojí za zmínku akce uspořádaná u příležitosti oslavy 60letého jubilea starosty Čsl. Orla - Msgr. Šrámka - štafetový běh po hranicích župy. Běžci v počtu 492 z 38 jednot běželi 118 km dlouhou trať. Dále to byly zdařilé župní závody v Telnici, jichž se zúčastnilo 35 závodníků a 48 závodnic.

Ze společenských akcí organizovala župa zájezd cyklistů k Mohyle míru u Prace, kde pietní vzpomínku na padlé hrdiny bitvy "Tří císařů" připomněl učitel Bohumil Šťastný.

Krojovaným členstvem se účastnila župa slavnostího otevření českého gymnázia v Hustopečích a stejně tak při vzdávání holdu vlajce republiky 28. října v Brně.

Velkou pozornost věnovala župa vzdělavatelským kurzům - jako byl kurz lehkoatletický v Telnici za účasti 52 mužů a 63 žen.

Obesílány byly pravidelně akce a slavnosti sousedních žup v Břeclavi, Vyškově a Blansku. Ze zahraničních zájezdů jistě za zmínku stojí zájezd do Polska a Jugoslávie.

K 31. 12. 1930 vykazuje župa tyto stavy:
Stav členské základny celkem        5 458
Počet okrsků v župě                                  7
Počet jednot v župě                                 53
Počet spolkových domů ve vlastnictví    22
Počet hřišť                                                20
Počet jevišť                                               35
Počet praporů                                           12
Počet vlajek                                                4
Počet knihoven                                        25
Počet svazků v knihovnách                4 824


Pro představu poměrného zastoupení naší župy mezi župami českými a moravskoslezskými uvádíme přetisk z Orelského kalendáře. Pořadí dle stavu roku 1931 a 1932.

Oproti roku 1930 přibyla do uvedeného počtu jednota nová v okrsku I., a to v obci Proseč - Březina.

Jednota ve své skladbě představovala tyto stavy své zá kladny:
Počet žactva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . 21
Počet dorostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 7
Počet cvičících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 25
Počet necvičících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 31
Počet členů celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 84

I následná léta, až do roku 1939, jsou obdobím rozmachu tělovýchovné a osvětové činnosti Sedlákovy župy.
Pro představu o rozsahu župních ročních aktivitách jsme vybrali jeden rok z třicátých let, který přetiskujeme z původního záznamu.

K potvrzení soustavného růstu členské základny Čsl. Orla v období třicátých let uvádíme její roční stavy:

Brněnská orelská župa Dr. Jana Sedláka se nejen na tomto růstu podílela, ale byla v tomto období také významnou složkou celospolečenskou.

Stručně a výstižně hodnotí postavení naší župy redaktor A. V. Kožíšek ve své publikaci vydané v roce 1938, nazvané Brno - město a okolí. Zde uvádí, že v brněnské aglomeraci působí 2 orelské župy - Sušilova a Sedlákova. Z článku nazvaného Orelstvo v Brně vyjímáme stať týkající se naší župy:

"Orelská župa Dr. Jana Sedláka

Vznikla rozdělením původní župy Sušilovy. Za 15 let své činnosti uspořádala 8 župních sletů a roku 1931 velký národopisný den ve Šlapanicích u Brna.

Pro výcvik cvičitelů uspořádána byla řada župních a okresních cvičitelských škol, které byly četně navštěvovány. V závodech tělocvičných,lehkoatletických a plaveckých získala župa první ceny a při prvních ústředních závodech Orlic umístilo se družstvo žen orelské župy Sedlákovy na místě třetím. Také muži se uplatňují na četných závodech. V ústředním závodě o prvenství Československého Orla roku 1936 dobylo družstvo župy Sedlákovy prvenství a župa stala se držitelkou putovní ceny ministra Msgr. Dr. J. Šrámka. Také na mezinárodních závodech katolických gymnastů roku 1936 ve Vídni družstvo župy Sedlákovy, sestavené z jednot Husovice, Židenice, Vranovice a Šlapanice, zvítězilo.

Ženy orelské župy Sedlákovy uplatnily se za hranicemi, zejména při zájezdu do Polska, Vídně a na světovou výstavu do Paříže, kde při tělocvičných slavnostech cvičena dvě čísla skladby žen brněnské župy Sedlákovy.

O tělocvičný rozvoj pečuje osmnáctičlenné předsednictvo župního cvičitelského sboru. Jednoty, soustředěné v župě Sedlákově, vlastní 25 orloven a 23 hřišť pro pěstování lehké atletiky mimo orelského stadia v Lužánkách a pěti spolkových domů se zahradními hřišti."

Tolik zpráva v publikaci Brno -město a okolí v roce 1938, která takřka uzavírá jedno z nejúspěšnějších období rozmachu Orla v naší republice.

Rok 1939

Tento rok byl osudovým nejen pro Orla, ale pro celý národ. Pod nacistickou okupací, ještě roku 1941, se snažily některé jednoty v činnosti pokračovat, ale útlum byl čím dál zřetelnější. Nejprve byla činnost Orla zastavena. Na Moravě ke zrušení Orla došlo 30. 11. 1941 a celostátně byl Orel rozpuštěn výměrem K. H. Franka 23. 9. 1942. Majetek organizací byl zabaven s odůvodněním, že činnost Orla byla Říši nepřátelská.

Od roku 1938 došlo v naší župě ke stagnaci členské základny. Mnozí z našich členů se stali účastníky II. odboje. Domácí podtíhou nacistické zvůle v pokoře a naději přežívali kruté roky válečné až do "nového úsvitu".