Jmenovitá skladba jednot v okrscích. Struktura členské základny - 1930

Organizační struktura župy - rok 1930

Posletová léta, s vyvrcholením v roce svatováclavského milenia 1929, vykazují pozoruhodný rozvoj členské základny Orla. Dochází k budování vlastních tělocvičných objektů, venkovních cvičišť a zařízení pro provozování kulturní činnosti. Organizační struktura jednota - okrsek - župa se v daných podmínkách osvědčovala.

Sídlem Brněnské orelské župy Dr. Jana Sedláka byla po přesídlení z původní Nové ulice č. 8/10 župní kancelář na ulici Kobližné 1-3, ve druhém poschodí dveře č. 22, s úřední dobou ve středu a pátek, vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod. V roce 1931 bylo sídlo župy přeloženo na ulici Francouzskou č. 24-36.

Funkcionáři z roku 1931:
• Starosta: Alois Krček, úředník, Šlapanice
• Jednatel: Václav Laichman, obchodní vedoucí
• Pokladník: Josef Doležal, fi nanční ředitel Brno
• Vzdělavatel: P. Ladislav Špolc, kaplan Brno-Zábrdovice
• Náčelník: František Hlaváč, stolař, Šaratice
• Náčelnice: Ludmila Hudečková, Šlapanice
• Zástupce župy v ÚRO je Alois Krček, úředník, Šlapanice

Pro představu

-aktivity okrsků a jednot v župě -1930:

Okrsková cvičení 7
Přednášky 245
Veřejná vystoupení jednot 19
Světelné obrazy 45
Výlety 17
Společné besídky 55
Pochodová cvičení 33
Žákovské besídky 35
Uzavřené cvičení 19
Dorostenecké besídky 19
Společná sv.přijímání 45
Divadelní představení 285
Místní schůze 260
Loutková divadla 45
Místní rady 525
Zpěvy cvičily 3 jednoty

K 31. 12. 1930 vykazuje župa tyto stavy:  

Stav členské základny celkem 5 458
Počet okrsků v župě 7
Počet jednot v župě 53
Počet spolkových domů ve vlastnictví 22
Počet hřišť 20
Počet jevišť 35
Počet praporů 12
Počet vlajek 4
Počet knihoven 25
Počet svazků v knihovnách 4 824


Z župních aktivit, mimo pravidelná zasedání předsednictva, župní rady, osvětového sboru a cvičitelského sboru, jistě stojí za zmínku akce uspořádaná u příležitosti oslavy 60letého jubilea starosty Čsl. Orla - Msgr. Šrámka - štafetový běh po hranicích župy. Běžci v počtu 492 z 38 jednot běželi 118 km dlouhou trať. Dále to byly zdařilé župní závody v Telnici, jichž se zúčastnilo 35 závodníků a 48 závodnic.

Ze společenských akcí organizovala župa zájezd cyklistů k Mohyle míru u Prace, kde pietní vzpomínku na padlé hrdiny bitvy "Tří císařů" připomněl učitel Bohumil Šťastný.

Krojovaným členstvem se účastnila župa slavnostího otevření českého gymnázia v Hustopečích a stejně tak při vzdávání holdu vlajce republiky 28. října v Brně.

Velkou pozornost věnovala župa vzdělavatelským kurzům - jako byl kurz lehkoatletický v Telnici za účasti 52 mužů a 63 žen.

Obesílány byly pravidelně akce a slavnosti sousedních žup v Břeclavi, Vyškově a Blansku. Ze zahraničních zájezdů jistě za zmínku stojí zájezd do Polska a Jugoslávie.

Pro představu poměrného zastoupení naší župy mezi župami českými a moravskoslezskými uvádíme přetisk z Orelského kalendáře. Pořadí dle stavu roku 1931 a 1932.

Oproti roku 1930 přibyla do uvedeného počtu jednota nová v okrsku I., a to v obci Proseč - Březina.

Jednota ve své skladbě představovala tyto stavy své základny:

Počet žactva 21
Počet dorostu 7
Počet cvičících 25
Počet necvičících 31
Počet členů celkem 84

I následná léta, až do roku 1939, jsou obdobím rozmachu tělovýchovné a osvětové činnosti Sedlákovy župy.
Pro představu o rozsahu župních ročních aktivitách jsme vybrali jeden rok z třicátých let, který přetiskujeme z původního záznamu.

K potvrzení soustavného růstu členské základny Čsl. Orla v období třicátých let uvádíme její roční stavy:

Brněnská orelská župa Dr. Jana Sedláka se nejen na tomto růstu podílela, ale byla v tomto období také významnou složkou celospolečenskou.

Stručně a výstižně hodnotí postavení naší župy redaktor A. V. Kožíšek ve své publikaci vydané v roce 1938, nazvané Brno - město a okolí. Zde uvádí, že v brněnské aglomeraci působí 2 orelské župy - Sušilova a Sedlákova. Z článku nazvaného Orelstvo v Brně vyjímáme stať týkající se naší župy:

"Orelská župa Dr. Jana Sedláka

Vznikla rozdělením původní župy Sušilovy. Za 15 let své činnosti uspořádala 8 župních sletů a roku 1931 velký národopisný den ve Šlapanicích u Brna.

Pro výcvik cvičitelů uspořádána byla řada župních a okresních cvičitelských škol, které byly četně navštěvovány. V závodech tělocvičných,lehkoatletických a plaveckých získala župa první ceny a při prvních ústředních závodech Orlic umístilo se družstvo žen orelské župy Sedlákovy na místě třetím. Také muži se uplatňují na četných závodech. V ústředním závodě o prvenství Československého Orla roku 1936 dobylo družstvo župy Sedlákovy prvenství a župa stala se držitelkou putovní ceny ministra Msgr. Dr. J. Šrámka. Také na mezinárodních závodech katolických gymnastů roku 1936 ve Vídni družstvo župy Sedlákovy, sestavené z jednot Husovice, Židenice, Vranovice a Šlapanice, zvítězilo.

Ženy orelské župy Sedlákovy uplatnily se za hranicemi, zejména při zájezdu do Polska, Vídně a na světovou výstavu do Paříže, kde při tělocvičných slavnostech cvičena dvě čísla skladby žen brněnské župy Sedlákovy.

O tělocvičný rozvoj pečuje osmnáctičlenné předsednictvo župního cvičitelského sboru. Jednoty, soustředěné v župě Sedlákově, vlastní 25 orloven a 23 hřišť pro pěstování lehké atletiky mimo orelského stadia v Lužánkách a pěti spolkových domů se zahradními hřišti."

Tolik zpráva v publikaci Brno -město a okolí v roce 1938, která takřka uzavírá jedno z nejúspěšnějších období rozmachu Orla v naší republice.

Rok 1939

Tento rok byl osudovým nejen pro Orla, ale pro celý národ. Pod nacistickou okupací, ještě roku 1941, se snažily některé jednoty v činnosti pokračovat, ale útlum byl čím dál zřetelnější. Nejprve byla činnost Orla zastavena. Na Moravě ke zrušení Orla došlo 30. 11. 1941 a celostátně byl Orel rozpuštěn výměrem K. H. Franka 23. 9. 1942. Majetek organizací byl zabaven s odůvodněním, že činnost Orla byla Říši nepřátelská.

Od roku 1938 došlo v naší župě ke stagnaci členské základny. Mnozí z našich členů se stali účastníky II. odboje. Domácí podtíhou nacistické zvůle v pokoře a naději přežívali kruté roky válečné až do "nového úsvitu".