Organizační struktura a stavy členské základny župy Brněnské, stabilizovaný stav 1930

Počet okrsků v župě.        7

Počet jednot v župě.       53

Počet členů v župě.    5 458


Začlenění jednot v župních okrscích:

I.okrsek - Bílovice; Bukovina; BrnoXII - Vranovská; Brno VI - Husovice; Chrlice; Křtiny - Bukovina; Líšeň; Brno VII -  Maloměřice; Obce - Ochoz; Brno X - Obřany; Brno XIII - Tuřany; Brno II - Židenice

II. okrsek - Kovalovice; Mokrá; Podolí; Pozořice; Viničné Šumice; Tvarožná; Velatice

III. okrsek - Blažovice; Jiříkovice; Kobylnice; Prace; Šlapanice

IV. okrsek - Borkovany; Bošovice; Diváky; Lovčičky; Moutnice; Nikolčice; Šitbořice; Těšany; Nesvačilka

V. okrsek - Blučina; Hrušovany; Unkovice; Žabčice; Židlochovice

VI.okrsek - Hostěrádky; Měnín; Otnice; Sokolnice; Šaratice; Telnice; Újezd; Žatčany - Třebomyslice

VII. okrsek - Ivaň, Křepice; Němčice; Nosislav; Přísnotice; Uherčice; Vranovice

Nově ustavená župa Brněnská disponovala v té době několika vybudovanými Orlovnami a v součinnosti se Šrámkovou křesťansko-sociální stranou novými Lidovými domy, v nichž jednoty mohly provozovat bez omezování tělovýchovnou činnost.

Byly to jednoty Újezd, Vranovice, Jiříkovice a Židenice.

Jednoty bez vlastního tělovýchovného zařízení byly odkázány na pronajímání vhodných prostor místních pohostinství a tělocvičen školních, což bylo organizačně náročnější. V městských školních zařízeních existoval dokonce zákaz pronajímat prostory Orlu. Dělo se tak obzvláště na území města Brna. Až člen městské školní rady bratr Landa zařídil výjimky z tohoto zákazu.

S členskou základnou v těchto jednotách sedmi okrsků za čala župa Brněnská rozvíjet svoje úsilí o naplňování idejí, pro nesených na sletu Orla v Brně 16. 7.1922 profesorem Dr. Janem Sedlákem. Tento jeho úvodní proslov na slavnostním zahájení jenazýván "ideou orelskou". Za toto jediné vystoupení, jak je uvedeno v komentářích ke sletu, si zasloužil Dr. Jan Sedlák na dlouhá léta uznání a vděčnost všeho Orelstva.

Krátce po provedených strukturálních změnách v župě Sušilově členové Orla pocítili bolestnou ztrátu. Redaktor měsíčníku OREL br. F. M. Žampach v květnovém čísle časopisu na první straně uvádí: "Opět jsme ztratili dvě významné osobnosti z katolického tábora, dva charaktery, dva vzory orelské.27. dubna skonal v Praze v nemocnici Milosrdných sester pod Petřínem orelský stařešina bratr Josef Mnohoslav Kadlčík, místopředseda senátu Národního shromáždění, a ve čtvrtek 15. května vydechl ušlechtilou svoji duši v nemocnici Milosrdných bratří v Brně ThDr. Jan Sedlák, profesor teologie a vynikající náš historik. Jeden padl na poli politických zápasů, druhý na bojišti kulturním. Ztrátu obou bolestně cítí katolický tábor lidový a jmenovitě také náš VELKÝ OREL. Byliť oba nebožtíci opravdovou chloubou a ozdobou naší organizace."

Za deset měsíců po této smutné události zasedala valná hromada župy Brněnské. Dne 15. března 1925, ve vyzdobeném sále Spolku katolických tovaryšů, za účasti 55 delegátů z jednot, 22 delegátů z okrsků, 9 členů předsednictva a patnácti hostů, po projednání pravidelných zpráv, přednesl starosta župy br. Dr. Daněk návrh jednoty Brno II (Židenice) ve znění: "Jednota Brno II navrhuje pojmenování Brněnské župy na: Brněnská orelská župa Dr. Jana Sedláka."