Prapory - symboly zasvěcení jednot

V archivních dokumentech jsme nezaznamenali zmínku o tom, že by naše župa měla samostatný prapor. Zachovala se však "putovní standarta" III. okrsku Brněnské orelské župy Dr. Jana Sedláka. Přesný rok pořízení neznáme. Víme však, že to bylo v mezidobí let 1933-1938.

Na modrém pozadí první strany je orel s rozepjatými křídly s činkou ve spárech. Nad hlavou orla je zlatý kříž a bíle vepsaný text "Víra - vlast - síla". V rozích výšivky lipových ratolestí.

Na bílém pozadí druhé strany je modře vyšit text: "Putovní cena III. okrsku Brněnské orelské župy Dr. Jana Sedláka". V rozích výšivky lipových ratolestí.

Stuha - "Výročí I. sletu Orla v Brně. Sv. Hostýn 2002". K této standartě byla v roce 2003 zhotovena nová žerď se závitovým osazením pro upevnění kovového odlitku symbolického orla s rozepjatými křídly.

Orel - jednota Šitbořice
Prapor svatováclavský. Na bílém podkladě oválná výšivka sv. Václava na koni s textem "Nedej zahynouti nám - ni budoucím". Ve všech rozích výšivky lidových ornamentů. V pravém spodním rohu výšivka kostela sv. Mikuláše. Druhá strana má modrý podklad. Vyšit rozepjatý orel nesoucí kříž, na kterém je trikolorou připevněna lipová ratolest. Ratolesti jsou také vyšity ve všech rozích.
Stuhy:
1. Umučeným bratřím Vilému Tocháčkovi a Antonínu Stejskalovi - jednota Čsl. Orla Šitbořice
2. Věrni církvi, věrni národu věnuje matka a kmotra praporu
3. Pamětní stuha 80. výročí 1. sletu Orla v Brně - Sv. Hostýn 2002
Prapor byl pořízen v letech 1915-1920.

Orel - jednota Žatčany
Prapor svatováclavský obdélníkového tvaru. V modrém poli bílý štít, v něm svatováclavská orlice. Nad štítem výšivka s nápisem "Svatováclavská vlajka". Pod štítem výšivka "ČSL Orel Žatčany-Třebomyslice."
Stuhy:
1. Modrá s výšivkou "Obnovení Orla v Žatčanech 15. 8. 1990"
2. Bílá s výšivkou "Naší práci Zdař Bůh"

Orel - jednota Moutnice
Prapor Cyrilo-metodějský. Na lícní straně výšivka obrazu světců Cyrila a Metoděje pod Kristovým křížem. Nad ním elipsovitý text "Víře vždy věrní budou Moravané". Dole v obráceném tvaru text "Dědictví otců zachovej nám Pane." Druhá strana znázorňuje orla s rozepjatými křídly, nesoucího činku. Nad ním letopočet 1990 s výšivkou "Víra - vlast - síla". Pod ním text "Jednota Československého Orla v Moutnicích". Na spodní části silueta kostela, kapličky a objektu Orlovny.
Stuhy:
1. Světlá s textem "80 let. výročí 1. sletu Orla v Brně - Sv. Hostýn 2002"
2. Dvojdílná. Na prvním dílu text "Naší práci Zdař Bůh", Druhý díl s textem" Obnovení jednoty čs. Orla v Moutnicích 22. 7. 1990"

Orel - jednota Kuřim
Prapor vznikl na přelomu roku 2002-2003. Byl představen u příležitosti pořádání Mariánské štafety v Kuřimi 8. 5. 2003. Žehnání proběhlo téhož roku na ústřední orelské pouti na sv. Hostýně. Kuřimský prapor symbolizuje dvojí věnování. Jedno Orlu - druhé městu, na jehož půdě jednota vznikla a působí do dnešních dnů. Orelskou část symbolizuje orel s rozepjatými křídly na modrém podkladě. Text, vyšitý ve žluté barvě, slovy orelské hymny "Orlí peruti - dej sílu k vzlétnutí", mobilizuje. V rozích bohatá výšivka s lidovými motivy. Druhá strana se symbolem Moravské orlice a nápisem "Město Kuřim", se znakem a v rozích vyšitými hrozny symbolizuje přiřazení k moravskému regionu.

Orel - jednota Telnice
Datum pořízení je kladeno do roku 1996 s následujícím posvěcením na výroční členské schůzi 31. 1. 1997. Na jedné straně na světlém pozadí je uprostřed výšivka světce sv. Jana Křtitele s křížem v ruce opatřeném stuhou s nápisem "Ejhle Beránek Boží". V rozích výšivky s lidovými motivy. Na druhé straně, na světlém pozadí, je uprostřed výšivka orla s rozepjatými křídly. Nad ním text "Orel Telnice" s letopočtem 1907, což je podle ústního podání rok založení "Kulturně-tělocvičné jednoty Orel". Ve spodní části je výšivka siluety nové Orlovny s letopočtem 1995 a vpravo potom znak obce Telnice s letopočtem 1244,
což je datum první písemné zmínky o Telnici.

Orel - jednota Pozořice
Prapor mariánský. Na světlomodrém podkladě uprostřed je velký symbol bílé mariánské lilie nad srpkem měsíce. Nad touto symbolikou je text "Orel Pozořice". Pod ní přímluva "Zůstaň Matkou lidu svému". Druhá strana v pravé části - silueta pozořického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ústřední text "Víra, vlast, síla".
Stuha:
První díl s textem "Bůh žehnej Orlu". Druhý díl s textem "Kmotra praporu 9. května 1999".

Orel - jednota Blažovice
Prapor byl pořízen v roce 1993. Jde o prapor pracovní. Je používán na sportovních akcích jednoty, ale i do poutních průvodů. Prapor má horní stranu vyztuženou válcovou tyčí s ozdobnými zakončeními. Zavěšován je za kovové očko zapuštěné do horní válcové tyče. Za toto očko bývá zavěšen, i když je nesen v rámci slavnostního průvodu. Látka - hustá bavlna, zdvojená. Podklad bledě modrý. Po stranách modré ozdobné třásně. Obě strany mají shodné provedení. Logo Orla v bílém provedení. Pod ním název jednoty Blažovice v černém provedení.
Na stuze text "V harmonii těla a duše".

Orel - jednota Židenice
Prapor židenické jednoty, o rozměrech 134 cm x 107 cm je dílem s vynikajícími výšivkami, symbolizujícími jeho zasvěcení a příslušnost. Na zásvětné části je středově situován sv. Václav na koni s praporem orlice v kruhové výšivce, opletené trikolorou. Text ve znění "Nedej zahynouti nám - ni budoucím". V pravém rohu dole je státní znak s královskou korunou. V ostatních rozích bohaté výšivky lidovým ornamentem. Druhá část má uprostřed výšivku brněnské katedrály sv. Petra, prosluněné paprsky slunce. V pravé části orel s rozepjatými křídly nad křížem s lipovou ratolestí, ovinutou trikolorou. Symboly jsou ovinuty stuhou s textem " Jednota Československého Orla vel. Brno II, Židenice-Juliánov" 1929. V protilehlých rozích - lipové ratolesti. Po dobu války byl ukryt u jedné z členek jednoty a po roce 1989 znovu užíván. Součástí je nová žerď s kovovým orlem, která byla slavnostně požehnána v roce 1997.

Orel - jednota Husovice
Prapor o rozměrech 2 x 2 m s původní soustruženou žerdí o délce 3,30 m. Na jejím konci je nasazen znak Čsl. OREL-HUSOVICE. Je případné se zmínit, že do žerdi je zatlučeno 39 ks mosazných ozdobných hřebů nesoucích jména osob, podílejících se na pořízení praporu. Ústředním motivem celého praporu je heslo "VÍRA - VLAST - SÍLA" což je znázorněno orlem s rozepjatými křídly a křížem, ovinutým národní trikolorou s lipovými ratolestmi. Tento motiv je na celé ploše praporu - na modrém podkladě. Prapor byl pořízen v roce 1932 a 2. října téhož roku slavnostně posvěcen. Světitelem byl prelát AD. Tenora, předsedou Spolku katolického domu Jan Konvalinka. Vzhledem k silnému poškození se rada jednoty rozhodla v roce 2009 pořídit repliku.

Orel - jednota Líšeň
Prapor jednoty je bohatý výšivkami. Na zásvětné straně je na bílém podkladě medailon sv. Cyrila a Metoděje s křížem a biblí. Text v přímluvě - "Dědictví otců - zachovej nám Pane". V rozích bohaté výšivky lidových motivů. Druhou část praporu symbolizuje orel s rozepjatými křídly nad křížem s lipovou ratolestí, ovinutou trikolorou. Text po obvodě praporu - "Jednota Čs. Orla v Líšni 1902-1932". V rozích praporu bohaté ornamentální výšivky. Původní žerď s kovovým orlem na hrotu se stuhou, připomínající duchovního, který prapor světil. Text na stuze - "Světitel - otec Pavel Klimovič - Salesián". Druhá stuha připomíná v textu - "Krutá léta totality 1949-1989".

Orel - Velké Němčice
V Sedlákově župě nyní nejmladší prapor, který byl požehnán 28. 11. 2010 u příležitosti dvacátého výročí obnovení velkoněmčické jednoty Orla. Na modrém podkladu jsou vyšity postavy sv. Václava a sv. Víta, kteří jsou patrony místního kostela. Tento kostel je na praporu znázorněn uprostřed mezi těmito dvěma svatými. Na hoře a dole je text "Svatý Václave a Svatý Víte, orodujte za nás!". Druhá strana s bílým podkladem znázorňuje orla s rozepjatými křídly, nesoucího kříž, trikoloru a lipovou ratolest. Nad ním výšivka "Víra, vlast, síla". Pod ním letopočty 1909 (založení Orla), 1921 (založení jednoty Orla ve Velkých Němčicích), 1990 (obnovení Orla Velké Němčice) a 2010 (vznik praporu). Pod letopočty je znázorněn znak městyse Velké Němčice - (V pravé, červené polovině je stříbrná berla vyrůstající ze spodu štítu, jejíž hlavice se obrací doprava; v levém, zlatém poli je polovina černé orlice vlevo hledící). Pod znakem je název jednoty Velké Němčice.

V roce 2009 - v roce oslav stoletého výročí založení Orla, nechala starostka župy Ing. Macková vyšít pamětní stuhy všem jednotám. Slavnostně byly předány u příležitosti konání Mariánské štafety. Na bílé stuze je nápis "župa Sedlákova" a logo vytvořené k tomuto výročí s letopočty 1909-2009.