Rekreační a pobytová střediska župy

HISTORICKÁ STŘEDISKA

Z archivních dokumentů zaznamenáváme zmínky o dvou rekreačních střediscích župy.

Chata Heroltice
Ze zprávy na schůzi župní rady 26. listopadu 1937 se dovídámebližší údaje o středisku v tomto znění: "... Župa Dr. Jana Sedláka, jako jediná v Orelstvu, má vlastní chatu u Heroltic, kde přes prázdniny byla naše mládež vedena v duchu národním a orelském. Jak svědčí dopisy na župu, přerostl tento zájem hranice naší župy ..." V roce 1947 se bohužel dovídáme o osudu chaty, která byla ve válečných letech okupanty vykradena a zlikvidována.

Chata Jedovnice
Starosta župy br. Alois Krček po svém zvolení v roce 1946 přednáší po II. obnově na župním sjezdu programové prohlášení, z něhož uvádíme pasáž o rekreačním středisku: "... Vybudujeme rekreační středisko pro 100 osob, vybavíme vším, aby rekreace mohla být vedena odborně, účelně, hospodárně. Na březích rybníka, v lesnaté a zdravé krajině obce Jedovnic, vybudujeme nákladem několika set tisíc středisko důstojné župy a plně nahrazující - ba předčící - naše, okupanty zrušené a rozkradené středisko v Herolticích. Budovatelem bude nejen župa, ale všechny jednoty a všechno členstvo." Za rok na sjezdu župy 11. května 1947 je ve výroční zprávě konstatováno: "Župní rekreační středisko bude dokonce června v Jedovnicích postaveno, takže od 1. července orelská drobotina ve svém stánku po svém si zanotuje a vlastní metodou bude utužovat své tělo i ducha." Jak to po téměř půl století komunistické totality se střediskem dopadlo, si umíme představit.

NAŠE SOUČASNÁ STŘEDISKA

Újezd u Černé Hory
Je pobytovým střediskem župy, budovaným jako školicí a rekreační centrum. Jádrem střediska je farní kostel s bývalými hospodářskými objekty, prostorným nádvořím a přilehlými zahradními plochami. Lůžková kapacita pro 30 osob, příslušné provozní a hygienické zázemí zajišťují podmínky jak pro vlastní - orelské užívání - tak i širší společenskou klientelu. Dostupnost z jihomoravského centra umožňuje pohodlné víkendové využití.

Objekt fary s příslušnými hospodářskými budovami a pozemky napovídá, že fara v Újezdě u Černé Hory patřila v II. polovivě 18. století a po celé 19. století k těm bohatším farám na úpatí Boskovické brázdy a podhůří Českomoravské vrchoviny.

Nicméně my se ocitáme v roce 1990, kdy značná částcírkevních objektů podlehla nepřízni doby a zmaru času.Tyto se staly nevyužitelné z hlediska plnění svého poslání.

Tímto se však naskytla možnost využití těchto prostor ideově zpřízněnými organizacemi k smysluplnému využití v plnění jejich programů. Tak se stalo i v tomto případě. Iniciativa k vytvoření podmínek pro získání uvedených objektů do užívání Orlem vzešla od funkcionářů jednoty Husovice, a to br. Jiřího Bárty a Cyrila Boleslava, kteří Rekreační pobytová střediska župy na nabídku tehdejšího duchovního správce P. Vincence Řehoře, rodáka z Vilémova, bez dlouhého váhání přistoupili.

Tak se stalo i v tomto případě. Iniciativa k vytvoření podmínek pro získání uvedených objektů do užívání Orlem vzešla od funkcionářů jednoty Husovice, a to br. Jiřího Bárty a Cyrila Boleslava, kteří Rekreační pobytová střediska župy na nabídku tehdejšího duchovního správce P. Vincence Řehoře, rodáka z Vilémova, bez dlouhého váhání přistoupili.

Aktivita husovických nedala na sebe dlouho čekat. Za součinnosti obětavých dobrovolníků byl roku 1991 objekt již připraven přijmout první rekreanty. Po převedení pronájmu z jednoty Husovice na subjekt župy stalo se toto středisko také předmětem fi nančního rozpočtu župy.

Rok co rok docházelo k rekonstrukcím a modernizacím objektu, přilehlých hospodářských budov a volných ploch až do dnešní podoby.

Pobyt v tomto areálu poskytuje návštěvníkům plné uspokojení ke sportovnímu vyžití, vlastivědným vycházkám a k soustředěním rodinného a společenského okruhu.

Dnes počet zájemců přerostl rámec župního využívání a tím zároveň přizpívá naše župa k plnění propagace orelské organizace.

Z titulu nedořešených vazeb charakteru objektu k jeho zařazení do "seznamu památek", byl pozastaven projekt na obnovení fasády. Ale i k tomu dojde, aby dvě dominanty obce - fara a kostel - staly se důstojnými ve svém okolí.


Bukovina

Je střediskem budovaným k provozování stanového táboření v letních měsících.

Po dostavbě k využívání víkendovými a vícedenními pobyty rodin a společností po celý rok. Je atraktivní pro milovníky turismu a přírodních krás, které nabízí region Moravského krasu.

Kapacita 14 stanů s podsadami pro 2 osoby.

V objektu je 14 lůžek s možností přistýlek. Komfortní provozní a sociální zázemí uspokojí i ty nejnáročnější zájemce.

Obětavý starosta obnovené jednoty v Bukovině - bratr Beránek - byl tím, který uvedl do pohybu program obnovy orelského hřiště v lesním zákoutí za vesnicí. Léta 1990-1992 byla dobou, kdy v rámci restitucí bylo možno získat navrácení orelského hřiště zpět jednotě Orla jako původnímu vlastníku. Rok 1992 byl také rokem, kdy aktivní členové jednoty br. Lad. Sehnal a br. Alois Poláček vykonávali tlak na starostu župy bratra Josefa Novotného o výpomoc župy na uschopnění hřiště k pořádání letních táborových soustředění.

Po vykoupení dalšího pozemku bylo dosaženo ještě v témže roce vybudování základního "přírodního" sociálního zařízení a realizování prvního letního tábora.

Další dostavba střediska rok co rok doznávala zřetelných pokroků. V červnu 1993 byla vyhloubena na pozemku studna. Byl zhotoven projekt na výstavbu moderního sociálního zařízení. Stavba byla dokončena v roce 1995. To již byl pravidelně letní stanový tábor provozován. V následných letech byla provedena vestavba podkrovních prostor v objektu a ocelový přístřešek při hřišti byl vybaven základním zařízením pro provoz táborů.


Nebývalý zájem o využívání střediska vyvolal nutnost výstavby víceúčelového sálu pro jeho využívání táborníky v případě nepřízně počasí. Stalo se tak a starosta župy Ing. Petr Janko zahajuje další etapu dostavby a převádí 5. 6. 2003 areál do majetku župy.

Za starostování Ing. Miluše Mackové byla dostavba dokončena s komplexním vybavením pro celoroční provoz.

V posledních letech je dokončena přípojka vody, modernizován venkovní přístřešek a postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.


Správcem střediska je Vítězslav Nováček z Kuřimi.