Současné Orlovny v župě - jako krasavice našich jednot

V majetko-právních vztazích - po úspěšně dokončených restitucích - téměř třetina jednot naší župy se opřela do rekonstrukcí, modernizací a dostaveb svých Orloven. Jistě si to zaslouží, abychom si tyto "krasavice" na našich stránkách zvěčnili.

Orlovna - jednota Moutnice

Postavena a slavnostně otevřena br. Msgr. Janem Šrámkem v roce 1924. V roce 1947 započato se stavbou Orlovny nové, dokončené v témže roce. Nový vstup do modernizace objektu a přilehlých venkovních sportovišť je znamenán roku 2000.

Slavnostní otevření a vysvěcení víceúčelového hřiště a nových prostor Orlovny bylo stanoveno na den 8. května 2001.


Orlovna - jednota Telnice

Původní Orlovna postavena v roce 1925.

Ani tomuto objektu se čas "licoměrný" nevyhnul. Po třetí obnově Orla rozhodli se Telničtí vybudovat Orlovnu novou.

Začínají v roce 1993 a v roce 1995 ji slavnostně otevírají.


Orlovna - jednota Pozořice
Silný impuls pro stavbu Orlovny vyvolal vynikající slet Orla v Brně 1922. Výbor organizace získává začátkem roku 1924 část budovy pozořického panství k realizaci svých záměrů. Již za rok a půl připravuje na den 14. června 1925 slavnostní otevření. Po třetí obnově Orla restitucí získává zanedbaný objekt do užívání. Vyšňořený, nemalým úsilím dostavěný a zmodernizovaný objekt je v roce 2003 slavnostně otevřen.


Orlovna - jednota Žatčany

Zakoupením objektu hostince v roce 1925 vstupuje výbor jed noty na dráhu budování Orlovny v Žatčanech-Třebomyslicích. Upra vený prostor hostince se brzy jevil jako nedostatečný a jednota přistupuje ke stavbě Orlovny nové v roce 1934.

Tato byla otevřena 2. června 1935. Po třetí obnově Orla je objekt modernizován do dnešní podoby.


Orlovna - jednota Jiříkovice
Objekt postaven jako Spolkový dům 29. 5. 1921 Společenstvím katolického domu. Objekt užívali jak členové společnosti, tak i členové Orla. Po třetí obnově získává Společnost v restituci objekt zpět. V roce 2000 je převeden objekt na jednotu Orel Jiříkovice. 

Po zásadní přestavbě a modernizaci dokončené v roce 2000 je objekt připraven sloužit Orlu i širší veřejnosti.


Orlovna - jednota Brno-Obřany

Při revizi majetku jednot župy před zákazem činnosti Orla v roce 1948 je u jednoty Obřany zaznamenán spolkový objekt jako "Katolický dům".

Po třetí obnově ke dni 10. 11. 1990 je uvedeno jednání o navrácení s registrací na FMV. Stalo se tak a následně objekt převeden na organizaci Orel.


Orlovna - jednota Ochoz u Brna

Objekt byl postaven jako spolkový Lidový dům - Orlovna který byl slavnostně otevřen 31. 8. 1930.

Po roce 1990 jednáno Spolkem LD o navrácení. Stalo se tak a objekt zaregistrován na FMV a následně převeden na místní organizaci Orel, která po provedených generálních opravách střechy a soc. zařízení v létech 2001 - 2003, jej užívá dosud.


Orel - jednota Šlapanice

Objekt na malebném náměstí postaven jako spolkový - Katolický dům. Byl centrem kulturně osvětového života Orla ve Šlapanicích, obzvláště v době pořádání národopisných slavností.

Po III. obnově podána žádost o registraci a navrácení. Stalo se tak a následně objekt převeden na místní organizaci Orel.


Orel - jednota Brno-Husovice

Objekt postavený v letech 1925-1927.

Původně Katolický dům, po roce 1989 bylo zažádáno o navrácení od sokolské organizace.

Po velmi dlouhé době a náročných vyjednáváních byla budova v roce 2009 převedena na jednotu Husovice.


Orel - jednota Borkovany

Objekt před zákazem Orla v roce 1948 veden jako Orlovna ve vlastnictví místní organizace. Proces navrácení doznával delší doby, ale s kladným výsledkem.

Po nejdůležitějších pracích na obnově byl připraven přijmout účastníky XIV. ročníku Mariánské štafety, konané 8. 5. 2004.

Úspěšné nájmy objektů a pozemků

Jednoty, které po III. obnově neměly "dědičná práva", hledaly podmínky pro rozvoj svých aktivit. Úspěchu na tomto úsilí dosáhly
- jednota Orla v Kuřimi
- jednota Orla v Těšanech,
a to formou nájmu církví nevyužívaných prostor a pozemků v místě.

Orel - jednota Kuřim

Jednotu, původně registrovanou v župě Metodějově a na ústředí po III. obnově 24. 4. 1995, převádí do župy Sedlákovy PhDr. Miloslav Vitula z důvodu větší spádovosti města k Brnu.

Stalo se tak 14. 11. 1997, po následném schválení na župním sjezdu 20. 3. 1998.


Bratr Vitula s osobním zaměřením na tělovýchovu, projednává na sekretariátě župy na ul. Pionýrské možnosti vytvoření podmínek k získání prostor a pozemků pro rozvoj aktivit kuřimské jednoty.

Porozumění se nachází v osobě duchovního správce P. Jiřího Krpálka. Ten k tomuto účelu nabízí farní hospodářské budovy a pozemky. Základ byl položen uzavřenou nájemní smlouvou dne 17. 3. 2001.

Realizací dalšího záměru se chopila starostka jednoty Ing. Miluše Macková. Operativním řízením bylo dosaženo dlouhodobého nájmu zmíněných nemovitostí a stavby nového objektu ve vlastnictví jednoty .

Po konečné dostavbě, rekonstrukci a modernizaci je současný sportovní a schůzovní areál na velmi dobré úrovni, sloužící nejen úspěšné kuřimské jednotě.


Orel - jednota Těšany

Jednota má v záznamech župy v roce 1948 vedenou Orlovnu jako nadační dům. Jde o řadový objekt při hlavní silnici, bez jakéhokoliv zázemí. Po druhé obnově, do dnešních dnů, je objekt užíván jako hasičská zbrojnice. Pro nevhodnost jakékoliv adaptace je v souhrnné zprávě po III. obnově Orla konstatováno, že "celou záležitost je nutno řešit náhradní budovou".

Řešení se nachází v nájmu nevyužívaných farních hospodářských budov a pozemků. Tak se stalo a starosta jednoty br. Pavel Husák se ujímá dostavby, rekonstrukcí a modernizací objektů a stavby venkovních sportovišť.

Vynaložené úsilí nese své plody. Můžeme se návštěvou v Těšanech přesvědčit.