Župa v přípravách a účasti na Svatováclavských dnech Orelstva v Praze

Svatováclavské milenium, které připomněl rok 1929, bylo signálem k uspořádání Svatováclavských dnů Orelstva v Praze.

Stalo se tak ve dnech od 28. června do 8. července. Vyvrcholením těchto oslav byly pak dny od 4. - 6. července a den národopisného programu 7. července. Župní aparát informační přípravou a všestrannou pomocí jednotám vytvářel podmínky k jejich maximální účasti na sletu.V některých kronikách jednot zaznamenáváme zmínku o účasti.

Svatováclavské milenium, které připomněl rok 1929, bylo signálem k uspořádání Svatováclavských dnů Orelstva v Praze. Stalo se tak ve dnech od 28. června do 8. července. Vyvrcholením těchto oslav byly pak dny od 4. - 6. července a den národopisného programu 7. července. Župní aparát informační přípravou a všestrannou pomocí jednotám vytvářel podmínky k jejich maximální účasti na sletu.V některých kronikách jednot zaznamenáváme zmínku o účasti.

V kronice jednoty Žatčany čteme: "Rok 1929, tisícileté výročí smrti sv. Václava, knížete českého. Jednota sehrála několik představení a byly uspořádány 3 přednášky o životě prvních křesťanů se světelnými obrazy. 2. června veřejné cvičení v Moutnicích, 9. června župní slet v Brně. Potom pilná příprava na slet do Prahy, kam pojede zvláštní vlak z Brna 27. června. Z naší jednoty jeli: (zde je vyjmenováno 31 jmen účastníků, z nichž 20 v krojích). Cvičilo 19 členů."

V kronice jednoty Židenice čteme: "Rok 1929 lidé prožívali ve znamení oslav tisíciletého výročí mučednické smrti svatého Václava. V Praze byly pořádány Svatováclavské dny Orelstva, kterých se účastnili členové. U příležitosti tohoto sletu byly uspořádány také mezinárodní Závody katolických gymnastů, ve kterých vyniklo družstvo našich žen, které obsadily 1. místo a družstvo mužů 6. místo."

V kronice jednoty Pozořice čteme: "Dále jsme žili v době příprav na velký všeorelský slet v Praze, na Svatováclavské dny Orelstva. 4. července 1929 odjíždí do Prahy z Jednoty pozořické 40 členů a 30 členek. Svatováclavské oslavy konány pod protektorátem vlády republiky československé. Slavnosti zúčastnilo se takové množství hostů zahraničních, jaké dosud Praha neviděla. O slavnostech psal celý svět. Při těchto slavnostech se zúčastil závodů br. Václav Straka a získal diplom s vavřínovým věncem. Rádi vzpomínáme na dojmy sletových Oslav Svatováclavských. Doma pořádali jsme akademii Svatováclavskou a zúčastnili se župního sletu v Brně."

V archivních záznamech jsme nenalezli přesný počet jednot a účastníků sletu. Z vyhodnocení dosažitelných informací byla orelská župa dr. Jana Sedláka zastoupena počtem přesahujícím 700 účastníků.

Tak ve slavném průvodu prošlo centrem Prahy na 22 tisíc účastníků, doprovázených 50 kapelami. Župa v přípravách a účasti na Svatováclavských dnech Orelstva v Praze Národopisný den byl pak nádhernou podívanou na krojované skupiny, z nichž tvořili jádro průvodu krojovaní z Moravy. Na dva tisíce Orlů a Orlic, v orelských krojích s 80 prapory, bylo dominantní krásou pětitisícového průvodu.